Α4. Μηχανολόγοι Μηχανικοί Σχεδιασμού και Εποπτείας του Έργου

Περιγραφή Θέσης

Οι μηχανικοί θα ανήκουν στην Τεχνική Διεύθυνση και θα ελέγχουν σχέδια και τεχνικά έγγραφα, θα παρευρίσκονται σε δοκιμές FAT και θα εποπτεύουν ομάδες υλοποίησης και παραλαβής του έργου. Επιπλέον, θα προετοιμάζουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά έγγραφα για διερευνήσεις (queries) και διεπαφές μεταξύ των διάφορων υπεργολάβων του έργου.

 

Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος σχεδίων υπεργολάβων
 • Προετοιμασία τεχνικών προδιαγραφών
 • Έλεγχος χρονοδιαγράμματος του έργου, επίλυση αστοχιών κατά τον σχεδιασμό (planning)
 • Υποστήριξη του Υπεύθυνου Έργου (PM), υποδεικνύοντας ζητήματα υψηλού ρίσκου στις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης
 • Υποστήριξη του υπεύθυνου διαχείρισης συμβολαίων (Contract manager)
 • Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος παραδοτέων της φάσης σχεδιασμού για τη διαδικασία ελέγχου
 • Εποπτεία υλοποίησης σύμφωνα με ανατιθέμενες εργασίες
 • Παρουσία σε δοκιμές FAT για αντικείμενα του έργου που άπτονται της ευθύνης του
 • Προετοιμασία εγγράφων σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου
 • Επίβλεψη στη φάση κατασκευής στα διάφορα εργοτάξια

 

Απαιτούμενη Εκπαίδευση & Προϋπηρεσία

 • Κατ’ ελάχιστο Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής. Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εκτέλεση, Κατασκευή, Υλοποίηση και Παραλαβή έργων συστημάτων Ψύξης/Θέρμανσης είτε για Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Υ/Σ ΥΤ, είτε για μεγάλες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις
 • Εκτέλεση, Κατασκευή Υλοποίηση και Παραλαβή έργων μεταλλικών κατασκευών

 

Ικανότητες

 • Σχεδιασμός, παρακολούθηση και υλοποίηση έργων
 • Σύνταξη αναφορών σύνθετων έργων
 • Διαχείριση τεχνικής ομάδας
 • Οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες
 • Χρονικός προγραμματισμός έργου
 • Διαχείριση ρίσκου
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων CAD
 • Άριστη χρήση προγραμμάτων Microsoft Office (excel, word, κλπ)
 • Επιθυμητή εμπειρία σε ποιοτικό έλεγχο συγκολλήσεων μεταλλικών στοιχείων

 

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την παραπάνω θέση εργασίας παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας και μια συνοδευτική επιστολή (cover letter) στο email: hr@ariadne-interconnection.gr