Εταιρεία

1. Αποκλειστικός σκοπός και αντικείμενο της Εταιρείας είναι:

 

α) η χρηματοδότηση και κατασκευή του έργου κοινού ενδιαφέροντος υπ’αριθμ. 3.10.3 “Γραμμή μεταφοράς μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρεια Αττικής (EL)” κατά τα προβλεπόμενα στην απόφαση 816/2018 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), του οποίου την κυριότητα και διαχείριση μετά την ολοκλήρωση του η Εταιρεία θα μεταβιβάσει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011, τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, την άδεια διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και το εν γένει νομικό πλαίσιο όπως θα ισχύει κάθε φορά.

 

β) η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας και συναφούς πράξης και ενέργειας, για την εκτέλεση του Έργου και κάθε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρείας ή υπηρετεί την με οποιονδήποτε τρόπο ευόδωση του, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης δανειακών και άλλων χρηματοοικονομικών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα ή συνδεδεμένες εταιρείες.

 

γ) η ανάκτηση του κόστους κατασκευής του έργου πλέον της εγκεκριμένης απόδοσης, καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί ως “Έργο Μείζονος Σημασίας” (ΡΜΙ), όπως θα καθοριστούν από τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ και το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιo.

 

2.  Για την εκπλήρωση του πιο πάνω σκοπού, η Εταιρεία μπορεί:

 

α) Να συστήνει , με ή χωρίς τη συμμετοχή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή με την ευρεία έννοια σκοπό, στην Ελλάδα ή /και το εξωτερικό.

 

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στην Ελλάδα ή/και το εξωτερικό και να συνάπτει συμφωνίες ή συμβάσεις κάθε είδους.

 

γ) Να αναπτύσσει κάθε είδους χρηματοοικονομική δραστηριότητα για την επίτευξη των σκοπών της (π.χ. δανεισμός, έκδοση συναλλαγματικών, επιταγών, γραμματίων εις διαταγή, ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους κλπ.).

 

δ) Να μισθώνει, αγοράζει ή πωλεί ή με άλλο τρόπο αποκτά ή μεταβιβάζει πράγματα κινητά ή ακίνητα ή δικαιώματα ή συστήνει εμπράγματες ασφάλειες ή άλλα δικαιώματα.

 

ε) Να αξιοποιεί χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία ιδίως όσα προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή ένωση και τους Οργανισμούς που εντάσσονται σε αυτήν.