Ανακοινώσεις

Webform
19 Οκτωβρίου 2021

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Ετήσεις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020.

19 Οκτωβρίου 2021

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Ετήσεις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

19 Οκτωβρίου 2021

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.