Ανακοινώσεις

Webform
28 Απριλίου 2023

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2022

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.

20 Μαΐου 2022

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2021

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

19 Οκτωβρίου 2021

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020.

19 Οκτωβρίου 2021

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

19 Οκτωβρίου 2021

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.