Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.

Βρείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2018 στο επισυναπτόμενο αρχείο.