Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2018

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.

Βρείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2018 στο επισυναπτόμενο αρχείο.