Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2019

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Βρείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2019 στο επισυναπτόμενο αρχείο.