Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2020

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Βρείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2020 στο επισυναπτόμενο αρχείο.