Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2021

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Βρείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2021 στο επισυναπτόμενο αρχείο.