Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 2022

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Βρείτε τις Οικονομικές Καταστάσεις 2022 στο επισυναπτόμενο αρχείο